• סוג הפרמיה
  • מספר המבוטחים
  • בביטוח חיים למשכנתה, סכום הביטוח ותקופת הביטוח נקבעים לפי סכום ותקופת ההלוואות שלגביהן נרכש הביטוח.
  • נתוני הלוואת המשכנתה
  • מספר המסלולים בהלוואת המשכנתה
  • הוסף מסלול
  • סה"כ סכום ביטוח מבוקש במועד תחילת הביטוח  ₪