מחשבון ביטוח חיים
להשוואת תעריפי
ביטוח חיים
השוואת תעריפי
ביטוח חיים למשכנתה
אודות המחשבון
מטרת המחשבון לסייע לציבור להשוות בין תעריפי ביטוח החיים המוצעים על ידי חברות הביטוח. הפרמיה המוצגת במחשבון מתייחסת לכיסוי ביטוחי למקרה מוות מכל סיבה שהיא, בו תגמולי הביטוח משולמים בסכום חד-פעמי, הנרכש כפוליסה אישית (שלא כחלק מהחיסכון הפנסיוני). הפרמיה הינה מחיר המקסימום שרשאית חברת הביטוח לגבות ממצטרפים חדשים לביטוח, נכונים ליום זה, ותיתכן תוספת למחיר בהתאם לתוצאות החיתום שיבוצע למבוטח במועד ההצטרפות, ככל שיבוצע.
למה חשוב לשים לב כשבוחרים חברת ביטוח?
  1. גובה פרמית הביטוח (ראשונה, ממוצעת ומצטברת)
  2. הנסיון שלך עם חברת הביטוח
  3. מדד השירות
מושגים שכדאי להכיר
ביטוח חיים
ביטוח לכיסוי מקרה מוות מכל סיבה שהיא שארע במהלך תקופת הביטוח.
ביטוח חיים למשכנתה
ביטוח חיים אותו עורכים כבטוחה להלוואה לדיור (משכנתה), כאשר במקרה של מות המבוטח, ישולמו תגמולי הביטוח למלווה לצורך כיסוי יתרת ההלוואה.
גיל המבוטח
מחושב לפי ההפרש בין תאריך לידתו של המבוטח לבין מועד ביצוע ההשוואה במחשבון, כשהוא מחושב בשנים שלמות. ששה חודשים ויום ויותר מיום הולדתו האחרון של המבוטח יוסיפו לגילו שנה שלמה.